Mokymų, seminarų, konferencijų organizavimas

Žemę reikia giliai įdirbti, žinojimą – nuolatos tobulinti (Kinų išmintis).

Norint įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms išsilaikyti šių dienų konkurencingoje aplinkoje,  jau nebeužtenka vien tik  įgimto vadovų aktyvumo ar entuziazmo, šiuolaikinė verslo aplinka reikalauja vis daugiau. Profesionalumas tampa vienu iš būtinų verslininko bruožų. Įmonės turi  investuoti į savo darbuotojų kvalifikaciją ir profesinį tobulėjimą, taip sukurdamos pranašumą prieš savo konkurentus. Tik tinkamai apmokyti, motyvuoti ir kvalifikuoti  darbuotojai tampa pagrindiniu veiksniu, lemiančiu įmonės sėkmę.

UAB ,,VR Trading“ jau daugiau nei 10 metų turi mokymų, seminarų ir konferencijų organizavimo patirtį. Esame suorganizavę daugiau kai  5500 mokymų, seminarų, apmokę daugiau kaip 30000 specialistų. Mokymus vykdome pagal formaliąsias ir neformaliąsias mokymo programas. Organizuojame tiek atviruosius, tiek vidinius mokymus įmonėse ir organizacijose, kurių programas pritaikome įmonės veiklos specifikai ir poreikiams.

Teikiamos paslaugos:

Atvirieji mokymai

Profesinis tobulėjimas

Maisto sauga

Terorizmo maisto produktų gamybos aplinkoje (aplinkos rizikos valdymo) mokymai. Mokymai atitinka ISO 22000, IFS, BRC (7 versija) reikalavimus.

 • Specializuotas seminaras. Maisto produktų reklamos teisiniai aspektai. Aktualijos ir naujovės.
 • IFS/BRC 7-oji versija) standartų diegimo ir tobulinimo praktiniai mokymai Jūsų įmonėje.
 • Maisto produktų saugos, kokybės bei tvarkymo reikalavimų vykdymo aktualijos maisto tvarkymo įmonėse.
 • Maisto produktų ženklinimas – kaip teisingos informacijos teikimas vartotojams. Aktualijos, naujovės.
 • Maisto saugos vadybos sistemos pagal LST EN  ISO 22000:2005 standarto reikalavimus kūrimo ir diegimo, vidaus auditorių mokymai.
 • Reikalavimai RVASVT pagrįstai maisto saugos vadybos sistemai.
 • Produktų kokybės schemos pagal  GlobalGAP standarto reikalavimus auditorių mokymai.
 • Produktų kokybės schemos pagal  GlobalGAP standarto reikalavimus kūrimas ir diegimas.
 • Sveiko, kokybiško, saugaus (SKS) maisto reikiamo gamybos maisto ir prisitaikymo prie rinkos užtikrinimas.

Vadybos sistemos, kokybės vadyba

 • Vadybos sistemos vidaus auditorių psichosocialinių ir vadybinių įgūdžių pagal 19011 standartą nustatymas ir tobulinimas.
 • Kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus kūrimo ir diegimo, vidaus auditorių  mokymai.
 • Aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal LST EN  ISO 14001:2015 standarto reikalavimus kūrimo ir diegimo, vidaus auditorių mokymai
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos pagal OHSAS 18001:2007 standarto reikalavimus kūrimo ir diegimo, vidaus auditorių  mokymai.
 • Socialinio atsakingumo vadybos sistemos pagal SA8000 standarto reikalavimus kūrimo ir diegimo, vidaus auditorių  mokymai.
 • Informacijos saugumo vadybos sistemos pagal LST ISO/IEC 27001:2013 standarto reikalavimus kūrimo ir diegimo, vidaus auditorių mokymai.
 • Auditorių mokymai pagal LST 19011:2012 standarto reikalavimus.
 • Kokybės vadybos sistemos pagal medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos taisykles kūrimo ir diegimo mokymai.
 • ISO 13485. Standarto reikalavimai, sistemų diegimas pagal šiuos standartus, vidaus auditorių mokymai
 • Darbo (per)organizavimas 20 raktų metodu.
 • Įmonės procesų valdymo praktinis tobulinimas pagal Verslo procesų modeliavimo ir brandos ugdymo – BPM, BPMM standartus. PRAKTIKUMAS (taikymo praktikoje mokymai).
 • Lean mokymai.

Strateginis valdymas

 • Logistinė veikla verslo įmonėse.
 • Verslo įmonių valdymo, administravimo ir veiklos vertinimas, tobulinimas bei pertvarkymas specializuoto audito pagrindu..
 • Informacinės – analitinės veiklos organizavimas ir valdymas verslo įmonėse.
 • Statybos įmonių veiklos organizavimo ir valdymo efektyvumo didinimas.
 • Efektyvaus konkuravimo, išlikimo ir plėtimosi pagrindas – išskirtinių strategijų taikymas.
 • Verslo organizacijų valdymo modeliai ir jų taikymas Lietuvoje.
 • Veiklos planavimas ir informacinis – analitinis darbas. Planavimo svarba ir vaidmuo šiuolaikinėse verslo sąlygose.

Vadyba

 • Vadybos auditas.
 • Gamybos bei jos procesų organizavimas ir valdymas, gamybos sistemų auditas.
 • Darbuotojų veiklos efektyvumo didinimas.
 • Paslaugas teikiančių įmonių bei organizacijų, paslaugų kokybės tobulinimas, taikant „Slapto kliento“ metodą.
 • Lean six sigma kokybės valdymo metodų praktinio panaudojimo gamybos įmonėse mokymai. PRAKTIKUMAS (taikymo praktikoje mokymai).
 • Klientų aptarnavimo standarto rengimas ir diegimas.
 • Europos kokybės užtikrinimo standartai, JCI (Joint Commission International) akreditacija sveikatos priežiūros įstaigoms.
 • FSC gamybos grandies sertifikavimo standarto FSC-STD-40-004 (versija 2-0) kūrimo ir diegimo mokymai.

Teisė

 • Darbo materialinė ir drausminė atsakomybė. Nekonkuravimo sutartys.
 • Verslo sutartys. Derybos ir sutarčių sudarymo aspektai. Sutarčių nutraukimas.
 • Verslo steigimo ir valdymo juridiniai aspektai. Įmonių (verslo organizavimo) formos ir priežastys. Dalininkų santykiai. Valdymo reguliavimas. Įmonių vadovų sutartys ir atsakomybė.
 • Įmonės kreditų ir įsiskolinimų valdymas. Vekselių naudojimas. Palūkanų ir netesybų normos.
 • Naujausi Darbo kodekso pakeitimai. Darbo ginčų tvarkos pakeitimai. Aktualūs darbo teisės klausimai

Žmogiškieji ištekliai

 • Antreprenerystė, jos samprata, pasireiškimas ir taikymo galimybės Lietuvos verslo įmonėse.
 • Darbo sąlygų ir aplinkos įtaka verslo įmonių ir jos narių veiklos sėkmei, bendrai savijautai bei sveikatai.
 • Savęs ir kitų žmonių valdymo ypatumai šiuolaikinėse veiklos bei gyvenimo sąlygose.
 • Naujas požiūris į žmogiškąjį kapitalą, jo ugdymą ir motyvavimą.
 • Vertybės žmogaus veikloje, jų sampratos reikšmė ir vaidmuo.
 • Stresas ir depresija, jų prevencija bei valdymas įmonėse.
 • Sėkmės siekimas ir formavimas.
 • Individualus įvairių specialistų rengimas įmonės viduje savų, aukšto lygio, darbuotojų pagrindu.
 • Darbuotojų veiklos efektyvumo skatinimas, vidinės karjeros galimybių pagrindu.
 • Jaunų ir naujai priimtų specialistų adaptacijos skatinimas ir greitinimas įmonėse.
 • Įvaizdis ir reputacija organizacijų veikloje.
 • Sprendimų priėmimas.
 • Lyderio svarba ir vaidmuo organizacijų sėkmei.
 • Kūrybiškumas, jo reikšmė ir svarba šiuolaikinėse verslo sąlygose.
 • Informacinio – psichologinio poveikio taikymas organizacijų veikloje.
 • Individualūs ir kolektyviniai informacijos mainai.

Intelektinė nuosavybė

 • Bendrosios intelektinės nuosavybės nuostatos.
 • Autorių teisės, patentai ir išradimai.
 • Distancinis mokymas ir jo elementai kaip intelektinės nuosavybės objektas

Asmeninis tobulėjimas

 • Konsensuso tarp darbo ir asmeninio gyvenimo atradimo mokymai arba Atlik gyvenimo/darbo tobulinimo asmeninius pokyčius laiku. PRAKTIKUMAS (taikymo praktikoje mokymai).
 • Money coaching
 • Ekonomikos valdymo sistemų pažinimas ir asmens, verslo sprendimų priėmimas gerovei gerinti.

Sveikos gyvensenos mokymai

 • Sveika mityba: mada ar būtinybė.
 • Vaikų sveikos mitybos pagrindai. Mitybos įtaka sveikatai.
 • Maitinimo organizavimas ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose.
 • Dietologijos kursai.
Vidiniai mokymai

 

Organizuojame vidinius mokymus įmonėse ir organizacijose, kurių programas pritaikome įmonės veiklos specifikai ir poreikiams.

Valstybės tarnautojų mokymai

 

Nuo 2013m. rugsėjo mėn. mūsų įmonė Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu Nr. 27V-213 įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai

 

2011 m. vasario 15d. UAB ,,VR Trading“ išduota LR Švietimo ir mokslo ministerijos licencija Nr. 003698 vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas:

Programos kodas Mokymo programos pavadinimas Ekonominės veiklos rušys
161086201 Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens.  
560102202 Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas. Visos
360102203   II ir III
360102202   III
560102203 Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas Visos
360102204   II ir III
360102205   III
560102208 Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto Visos
560102204   II ir III
360102205   III

 

Taip pat organizuojami Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymai. 8 val.